• Tel.: 0044 1233 634360
  • E-mail: informatie@venueholidays.com

PRIVACYVERKLARING

​Introductie

Welkom. Dit is de privacyverklaring van Venue Holidays. 

Venue Holidays respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website bezoekt (ongeacht vanaf welke plaats u deze bezoekt) of wanneer u ons op andere manieren (zoals over de telefoon) persoonsgegevens verstrekt en wij vertellen u wat uw rechten betreffende privacy zijn en hoe de wet u beschermt.

Zie ook de Verklarende woordenlijst die we hebben opgenomen aan het eind van dit beleidsdocument als er terminologie is in deze verklaring waarmee u niet vertrouwd bent of als u deze niet volledig begrijpt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

5. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS ONTHULLEN

6. WANNEER WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND

7. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

8. HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. VERKLARENDE WOORDENLIJST

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn


Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring biedt u informatie over de manier waarop Venue Holidays uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief eventuele gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of op andere wijze (zoals via de telefoon) wanneer u gebruik maakt van onze reisdiensten, wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, wanneer u een account aanmaakt op onze website of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd etc.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en de enige keer dat we gegevens verzamelen van kinderen is wanneer u een reis boekt en kinderen deel uitmaken van uw gezelschap.

Het is belangrijk dat u deze verklaring leest samen met eventuele andere privacyverklaringen of verklaringen over eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van de manier waarop en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om die terzijde te schuiven. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Venue Holidays Limited (bedrijfsreferentienummer: 2201903) met als statutaire zetel 5th Floor Ashford Commercial Quarter, 1 Dover Place, Ashford, Kent, TN23 1FB, de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als Venue Holidays, "wij", "we" of "ons" en “onze”in deze privacyverklaring).

We hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de afhandeling van kwesties in verband met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief enige verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met deze functionaris met behulp van de onderstaande gegevens. 

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van juridische entiteit: Venue Holidays Limited
Naam Functionaris Gegevensbescherming: Andrew Burden
E-mailadres: dataprotectionmanager@venueholidays.co.uk 
Postadres: Venue Holidays, 1 Norwood Street, Ashford, Kent, TN23 1QU, Groot Brittanië
Telefoonnummer: 00441233 629950 

U hebt het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij het kantoor van de Information Commissioner in het VK (ICO), het toezichthoudend orgaan in het VK voor kwesties aangaande gegevensbescherming (ico.org.uk). We zouden het evenwel op prijs stellen als we de gelegenheid hadden eerst de kwestie met u te bespreken voordat u contact opneemt met het ICO, dus wij verzoeken u in eerste instantie met ons contact op te nemen. 

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 25/05/2018 en u kunt oudere versies opvragen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als de gegevens die u aan ons verstrekt veranderen gedurende uw relatie met ons.

Koppelingen naar derden

Deze website kan koppelingen naar websites, invoegtoepassingen en applicaties van derden bevatten. Als u op deze koppelingen klikt, of deze verbindingen activeert, dan kunnen derden daardoor gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen zeggenschap over de websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, dan raden wij u aan de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonsgegevens betreffen gegevens over een individu waaruit de identiteit van die persoon kan worden afgeleid. Dit betreft niet gegevens waarmee de identiteit niet langer te achterhalen is (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en verzenden die wij als volgt hebben gegroepeerd:

(A) Identiteitsgegevens 

Dit zijn gegevens die specifiek met uw identiteit te maken hebben, zoals voornaam/voornamen, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of een vergelijkbare identificator, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

(B) Contactgegevens 

Dit zijn onder meer gegevens over de manier waarop wij in contact met u kunnen treden, zoals uw factuuradres, besteladres, e-mailadressen en telefoonnummers.

(C) Financiële gegevens 

Dit betreft onder meer gegevens over de betalingswijzen, zoals bankrekeningnummer en uw betaalkaartgegevens.

(D) Transactiegegevens 

Dit zijn onder meer gegevens betreffende de transacties die u hebt verricht met ons, zoals gegevens of betalingen aan en van u en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

(E) Technische gegevens 

Dit zijn onder meer technische gegevens die wij kunnen verkrijgen wanneer u gebruik maakt van onze website, zoals uw internetprotocoladres (IP), aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, browser-invoegtoepassingen (types en versies), besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website. 

(F) Profielgegevens 

Dit zijn onder andere de gegevens die wij ontvangen wanneer u een profiel aanmaakt op onze website en gebruik maakt van dat profiel, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen van u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op vragen in enquêtes.  

(G) Gebruiksgegevens 

Dit betreft informatie over hoe u gebruik maakt van onze website, producten en diensten. 

(H) Marketing- en communicatiegegevens 

Dit omvat onder uw meer voorkeuren met betrekking tot de ontvangst van marketingmededelingen van ons en onze derden en ook uw communicatievoorkeuren.

Ook verzamelen, gebruiken en delen wij gecumuleerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Gecumuleerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens bij wet, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit verraden. Zo kunnen we uw Gebruiksgegevens cumuleren om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke functie van de website gebruikt. Als we echter gecumuleerde gegevens combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat u en uw identiteit direct dan wel indirect kan worden vastgesteld, dan behandelen we deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt overeenkomstig deze privacyverklaring.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

We verzamelen niet routinematig bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u. 

Als we bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u moeten verzamelen, dan verzamelen en verwerken we die gegevens alleen als dat strikt noodzakelijk is om de reisdiensten die u hebt gekocht aan u te kunnen leveren. Bovendien verzamelen en verwerken we de bijzondere categorieën van vertrouwelijke persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.

U bent absoluut niet verplicht om uw toestemming aan ons te geven voor de verwerking van uw “gevoelige” persoonsgegevens. Zonder deze toestemming zijn we echter niet in staat de benodigde regelingen te treffen om de reisdiensten te verlenen die u hebt geboekt of probeert te boeken. Dit betekent dat als u geen toestemming geeft in die gevallen waarin wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u moeten verzamelen, wij niet in staat zijn uw boeking te verwerken.  

Als u bereid bent in te stemmen met ons gebruik van uw vertrouwelijke persoonsgegevens, dan kunt u ook die toestemming op ieder moment intrekken. Aangezien dit echter verhindert dat wij u de reisdienst die u hebt geboekt kunnen aanbieden, zien we ons genoodzaakt de intrekking van die toestemming te beschouwen als een annulering van uw boeking en de kosten van de annuleringen in de relevante groep van onze Boekingsvoorwaarden worden vervolgens opeisbaar.

Wat gebeurt er als u geen persoonsgegevens verstrekt?

Als we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van wettelijke verplichtingen of onder de voorwaarden van een contract dat wij hebben met u en u verstrekt ons niet de gegevens wanneer u daarom wordt verzocht, dan zijn wij waarschijnlijk niet in staat om het contract dat wij met u hebben of dat wij proberen af te sluiten met u uit te voeren. 

Met andere woorden: wanneer wij gegevens van u nodig hebben voor de levering van de door u gekozen reisdiensten aan u, kunnen wij u niet de diensten die u hebt geboekt of probeert te boeken leveren als u ons niet van de benodigde informatie voorziet.  

In dit geval, afhankelijk van de vraag of u nalaat de benodigde gegevens te verstrekken, zijn we ook niet in staat om de boeking te verwerken of moeten wij de boeking wellicht annuleren, in welk geval we dit beschouwen als een ‘annulering uwerzijds’ overeenkomstig onze Boekingsvoorwaarden. We stellen u ervan op de hoogte als we niet in staat zijn een boeking te verwerken of als we een boeking om deze reden moeten annuleren. 

3. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens over u en van u te verzamelen, inclusief:

(A) Directe interacties

U kunt ons uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens meedelen door het invullen van formulieren of door met ons te corresponderen via post, telefoon, e-mail of op andere manieren. Dit betreft persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u:

reizen bij ons boekt;

een account aanmaakt op onze website;

een abonnement op onze nieuwsbrief of andere publicaties neemt; 

ons verzoekt u marketingmateriaal toe te sturen;

deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

ons feedback geeft.

(B) Geautomatiseerde technologieën of interacties

Wanneer u met ons in contact treedt via onze website, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsegedrag en patronen. 

We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Zie ons cookiebeleid www.venueholidays.com/NL/website_security voor meer informatie.

(C) Derden 

We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden zoals hieronder wordt toegelicht: 

Technische gegevens van de volgende partijen:

(i) Aanbieders van analytische gegevens zoals Google gevestigd buiten de EU; en

(ii) Advertentienetwerken zoals Zoover and Huurtent gevestigd binnen de EU.

Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Barclays Bank UK PLC, Allied Irish Bank (AIB Group (UK) PLC), ABN Amro Bank N.V., Secure Trading Limited, Danske Bank (Northern Bank Limited), First Data (First Data Europe Limited), iDEAL BV and Sofort GmbH, alle gevestigd in de EU.
 
Identiteits- en contactgegevens van dienstverleners op het gebied van gegevensvalidatie zoals PCA Predict, gevestigd buiten de EU.

Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van onze agenten bij wie u uw boekingen regelt, zoals Camping Vision, Danske Bilferie, Vacanceselect, Camping & Co, Campoala, Go-Tours, Campings.Com, gevestigd in de EU.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dit toestaat. Veelal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat we gaan afsluiten of hebben afgesloten met u.

Wanneer het nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of voorschrift.

In het algemeen baseren wij ons niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens behalve met betrekking tot het versturen naar u van berichten betreffende direct marketing per e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verzending van marketingberichten in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder hebben we in een tabel alle manieren vermeld waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en welke rechtsgronden wij hanteren om dat te doen. We hebben ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn indien dat van toepassing is.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van meer dan een rechtsgrond afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop we ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien er meer dan een rechtsgrond in de onderstaande tabel wordt vermeld. 

Doel/activiteit: Uw inschrijving als nieuwe klant
Soort gegevens: (a) Identiteitk, (b) Contact
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: Uitvoering van een contract met u.

Doel/activiteit: Verwerking en uitvoering van uw boeking inclusief: (a) Het boeken van accommodatie en reizen namens u, (b) Administratie van betalen, prijzen en kosten, (c) Het innen van geldbedragen die ons verschuldigd zijn, (d) Onze medewerkers en partners in het buitenland op de hoogte stellen van uw boekingsgegevens
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Financieel, (d) Transactie, (e) Marketing en communicatie
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: (a) Uitvoering van een contract met u; (b) Nodig vanwege onze gerechtvaardigde belangen (om schulden te innen).

Doel/activiteit: Het beheer van onze relatie met u en daarbij is inbegrepen: (a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of in ons privacybeleid, (b) U vragen om een recensie te plaatsen of mee te doen aan een enquête
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Profiel, (d) Marketing en communicatie
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: (a) Uitvoering van een contract met u; (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (c) Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie actueel te houden en te bestuderen hoe klanten gebruik maken van onze producten/diensten).

Doel/activiteit: U in staat stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of om de vragenlijst van een enquête in te vullen
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Profiel, (d) Gebruik, (e) Marketing en communicatie
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: (a) Uitvoering van een contract met u; (b) Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (om te kijken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken en om deze te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden).

Doel/activiteit: Het beheer en de bescherming van ons bedrijf en deze website (inclusief problemen oplossen, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens)
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Technisch
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: (a) Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (leiden van het bedrijf, levering van diensten op het gebied van administratie en IT, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in de context van een zakelijke reorganisatie of de herstructurering van de groep); (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel/activiteit: De levering van relevante inhoud en advertenties op de website voor u en meten hoe effectief de reclames zijn die wij u aanbieden en het inzicht daarin te verdiepen
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Profiel, (d) Gebruik, (e) Marketing en communicatie, (f) Technisch
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (om te kijken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken en om deze te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden en om onze marketingstrategie daarop te baseren).

Doel/activiteit: Het gebruik van gegevensanalyses ter verbetering van onze website, producten en diensten, marketing, relatie met de klant en de ervaring van de klant
Soort gegevens: (a) Technisch, (b) Gebruik
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (voor de definitie van klanttypes voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, en ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie op die informatie te baseren).

Doel/activiteit: U suggesties over en aanbevelingen voor onze goederen en diensten die wellicht interessant zijn voor u aanreiken, inclusief door onze brochure aan u te doen toekomen
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Technisch, (d) Gebruik, (e) Profiel
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten en diensten te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden).

Doel/activiteit: Onze communicatie met u te bewaken teneinde eventuele instructies die ons zijn verstrekt te controleren, voor trainingsdoeleinden, voor misdaadpreventie, voor verbetering van de kwaliteit van onze klantenservice en voor de verdediging van rechtsvorderingen.
Soort gegevens: (a) Identiteit, (b) Contact, (c) Technisch
Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang: (a) Nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (om ons te assisteren in het opleiden van onze medewerkers en ons bedrijf te verdedigen in het geval van een vordering). (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, vooral waar het gaat om marketing en reclame. 

Reclame-aanbiedingen van ons 

We kunnen gebruik maken van uw identiteitsgegevens, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens om ons een beeld te vormen van wat u wellicht wenst of nodig hebt of wat voor u van belang zou kunnen zijn. Zo besluiten we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u interessant kunnen zijn (dit noemen we marketing). 

U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie hebt opgevraagd van ons of diensten hebt gekocht bij ons en in ieder geval hebt u niet te kennen gegeven dat u van marketingberichten verschoond wenst te blijven.

Marketing van en door derden 

Wij vragen u expliciet om uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens delen met enige derden voor marketingdoeleinden. 

Afmelding

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door op de koppeling voor afmelding te klikken in ieder marketingbericht dat naar u wordt verzonden of door contact op te nemen met ons wanneer u maar wilt. 

Als u niet langer deze marketingberichten wenst te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt als gevolg van een aankoop van reisdiensten of andere transacties van dien aard.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer websites cookies installeren of deze gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u beseffen dat sommige onderdelen van deze website wellicht niet langer toegankelijk zijn of niet langer goed werken. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken www.venueholidays.com/NL/website_security

Communicatie volgen

We kunnen iedere interactie met u (per telefoon, e-mail of op andere wijze) bewaken, opnemen, opslaan en gebruiken teneinde aan ons verstrekte instructies te controleren, of voor trainingsdoeleinden, voor misdaadpreventie en de verbetering van de kwaliteit van onze klantenservice.

Wijziging van doeleinden 

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze moeten gebruiken om een andere reden en dat die reden past bij het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg verlangt over de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doeleinde past bij het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. 

Als we persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander doel dat daar los van staat, dan stellen wij u daarvan op de hoogte en leggen wij het juridische beginsel uit op grond waarvan we dit mogen doen.

Wij wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder dat u dit weet of zonder uw toestemming, met inachtneming van de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist is of toegestaan.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We moeten uw persoonsgegevens wellicht delen met de partijen die hieronder worden genoemd voor de doeleinden vermeld in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

(A) Interne derden zoals vermeld in de Verklarende woordenlijst. 

(B) Externe derden zoals vermeld in de Verklarende woordenlijst.

(C) Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen kunnen verkopen, overdragen of met wie wij kunnen fuseren. We kunnen ook trachten andere bedrijven over te nemen of daarmee te fuseren. Indien er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. 

We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen zoals de wet voorschrijft. We laten onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden overeenkomstig onze instructies.

6. Internationale doorgifte

We maken gebruik van consultants in Duitsland en Denemarken voor het afhandelen van boekingen in deze landen. Zij hebben toegang tot ons centrale boekingssysteem en zijn in staat de persoonsgegevens die wij in ons systeem over u hebben op te vragen, dus de verwerking van uw persoonsgegevens houdt doorgifte van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in.

Daarnaast bevinden sommige van onze externe derden zich buiten de EER, dus hun verwerking van uw persoonsgegevens houdt een doorgifte van gegevens in naar landen buiten de EER.

Indien u om een boeking hebt verzocht voor reizen naar en arrangementen die moeten worden uitgevoerd in landen buiten de EER, zullen wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan de leveranciers die deze reisarrangementen buiten de EER aanbieden en verzorgen om uw boeking te realiseren en om deze leveranciers in de gelegenheid te stellen de geboekte reisarrangementen aan u te leveren. Indien wij niet in staat zijn om gebruik te maken van een van de waarborgen die hieronder worden beschreven bij de doorgifte van gegevens naar dergelijke leveranciers buiten de EER, maken wij gebruik van de Afwijkingen voor specifieke situaties onder artikel 49 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de EU voor de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER (aangezien de doorgifte betrekking heeft op de uitvoering van het contract in uw belang), en u geeft ons hierbij toestemming om dit te doen. U onderkent ook dat wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER, de voorzieningen voor gegevensbescherming wellicht niet zo ver strekken als de juridische vereisten binnen de EER.

Voor alle overige doorgiften van gegevens zorgen wij dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door erop toe te zien dat tenminste een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die naar de mening van de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Zie voor meer informatie European Commission:  Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (“Toereikende bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU”).

Wanneer wij van bepaalde dienstverleners gebruikmaken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie  European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries(“Standaardcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen ”).  

Wanneer we gebruik maken van dienstverleners binnen de VS, kunnen we gegevens doorgeven naar hem als zij deel uitmaken van het Privacy Shield, op grond waarvan zij een vergelijkbare mate van bescherming moeten bieden aan persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor meer informatie European Commission: EU-US Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoekraken, of worden gebruikt of geraadpleegd op ongeoorloofde wijze of worden gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, contractanten en andere derden die uw gegevens nodig hebben voor hun werk. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en zij kennen een geheimhoudingsplicht. 

We hebben procedures ingesteld om situaties waarin het vermoeden van een schending van persoonsgegevens bestaat aan te pakken en we zullen u en enige toepasselijke regelgever in kennis stellen van een schending als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensbehoud

Hoelang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het bereiken van de doelen waarvoor we deze gegevens hebben verzameld, alsmede voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten zoals die betreffende boekhouding en rapportage. 

Voor het vaststellen van de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van uw persoonsgegevens, het potentiële gevaar van schade voortvloeiend uit ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doelen kunnen bereiken langs andere wegen, alsmede de toepasselijke wettelijke vereisten.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht basisgegevens over onze klanten te bewaren (inclusief contactgegevens, identiteitsgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens) voor maximaal tien jaar of wanneer klantgegevens betrokken zijn bij een klacht of een eis tot schadevergoeding, eenentwintig jaar nadat zij vanuit fiscaal of juridisch oogpunt niet langer klanten zijn.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie Verzoek tot wissen hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden en in dat geval kunnen we deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder dat dit bij u hoeft te worden gemeld. 

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten onder de gegevensbeschermingwetgeving met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de onderstaande koppelingen om meer te weten te komen over deze rechten: 

(A) Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.

(B) Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.

(C) Verzoek om wissen van uw persoonsgegevens.

(D) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

(E) Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

(F) Verzoek om doorgifte van uw persoonsgegevens.

(G) Het intrekken van toestemming.

Als u een van deze bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. 

Meestal geen kosten verschuldigd

U hoeft niet te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). We kunnen echter wel een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of wanneer dit wordt herhaald. Eventueel kunnen we ook weigeren aan uw verzoek gehoor te geven onder deze omstandigheden.

Wat we van u nodig kunnen hebben

We moeten u wellicht om specifieke informatie vragen om ons te helpen bij het vaststellen van uw identiteit en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden onthuld aan iemand anders die geen recht heeft op de ontvangst van deze gegevens. We kunnen ook contact met u opnemen voor nadere informatie met betrekking tot uw verzoek, om onze reactie te bespoedigen.

Termijn om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Zo nu en dan kan het langer dan een maand duren als uw verzoek complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In een dergelijke situatie nemen wij contact met u op en houden wij u op de hoogte. 

10. Verklarende woordenlijst

RECHTSGROND

Gerechtvaardigd belang 

Betekent het belang van ons bedrijf in het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat we u de beste dienst kunnen verlenen en de beste en veiligste ervaring kunnen bezorgen. We zorgen ervoor dat we ieder mogelijk effect op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in ogenschouw nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of wanneer de wet toestaat of vereist dat wij dit doen). Als u contact met ons opneemt, kunt u meer informatie verkrijgen over de manier waarop wij onze gerechtvaardigde belangen beoordelen in het licht van potentiële gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.

Uitvoering van contract 

betekent de verwerking van uw gegevens waar dat nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat er zo’n contract wordt afgesloten.

Voldoen aan wetgeving of regelgeving 

betekent de verwerking van uw persoonsgegevens waar dat nodig is om te voldoen aan wetgeving of regelgeving die op ons van toepassing is.

DERDEN

Interne derden

We maken gebruik van consultants in Duitsland en Denemarken voor het afhandelen van boekingen in deze landen. Ze hebben toegang tot ons gecentraliseerd boekingssysteem en zijn daarom in staat persoonsgegevens op te vragen die wij over u in ons systeem hebben.

Externe derden

i. Leveranciers van reisdiensten, zoals Eurotunnel en veerbootmaatschappijen, alsmede campinghouders in het buitenland die onze partner zijn zoals beschreven in de brochure van Venue Holidays en op de website, die optreden als verwerkers gevestigd in de EER die de reisdiensten leveren waaruit een door u bij ons gemaakte boeking van reisdiensten bestaat. 

ii. Dienstverleners die optreden als verwerkers of sub-verwerkers zoals Royal Mail en mailbedrijven gevestigd in de EER die maildiensten aanbieden.

iii. Dienstverleners die optreden als verwerkers of sub-verwerkers zoals Vimeo gevestigd zowel binnen als buiten de EER die diensten verlenen op IT-gebied en systeembeheer en ons boekingssysteem leveren.

iv. Dienstverleners die optreden als verwerkers of sub-verwerkers gevestigd zowel binnen als buiten de EER die feedbackdiensten verlenen.

v. Dienstverleners die optreden als verwerkers of sub-verwerkers gevestigd zowel binnen als buiten de EER die marketingdiensten verlenen.

vi. Dienstverleners die optreden als verwerkers of sub-verwerkers gevestigd binnen de EER die betalingsdiensten verlenen.

vii. Dienstverleners zoals Google die optreden als verwerkers gevestigd zowel binnen als buiten de EER die analysediensten verlenen.

viii. Dienstverleners zoals Zoover en Huurtent die optreden als verwerkers gevestigd zowel binnen als buiten de EER die reclamediensten verlenen.

ix. Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken waaronder juristen, bankiers, accountants en verzekeraars gevestigd in de EER die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankieren, juridisch advies, verzekeringen en boekhouding.

x. HM Revenue & Customs (de Britse belasting- en douanedienst), regelgevers en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gevestigd in de EER die rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen in bepaalde omstandigheden.

xi. Buitenlandse plaatselijke autoriteiten voor toeristenbelasting en wettelijke vereisten inclusief waar dat nodig is de politie die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gevestigd in de EER die rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen in bepaalde omstandigheden.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht op:

Verzoek om toegang 

tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang van betrokkene"). Op grond van dit recht kunt u een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben ontvangen en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie 

van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Op grond van dit recht kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij wellicht de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

Verzoek tot wissen 

van uw persoonsgegevens. Op grond van dit recht kunt u ons vragen persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we gegevens wellicht onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen voor naleving van plaatselijke wetgeving. Er dient echter te worden opgemerkt dat wij niet altijd in staat zijn om aan uw verzoek tot het wissen van gegevens te voldoen, in verband met specifieke juridische redenen die wij indien van toepassing zullen meedelen in onze reactie op uw verzoek. 

Bezwaar tegen verwerking 

van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is betreffende uw specifieke situatie dat u ertoe brengt om bezwaar te maken tegen de verwerking op deze rechtsgrond, omdat u van mening bent dat deze verwerking uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende rechtmatige gronden hebben voor de verwerking van uw gegevens die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van verwerking 

van uw persoonsgegevens. Op grond van dit recht kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: 

(a) Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van uw gegevens vaststellen: 

(b) Wanneer ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; 

(c) Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren ook al hebben we deze niet meer nodig, omdat u rechtsvorderingen moet instellen, uitoefenen of verdedigen; of 

(d) U bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten controleren of we dwingende rechtmatige gronden hebben voor dat gebruik. 

Verzoek om doorgifte 

van uw persoonsgegevens naar u of een derde. We verstrekken u of een derde die door u is aangewezen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare indeling. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u in eerste instantie toestemming hebt gegeven voor het gebruik daarvan of waar wij de gegevens gebruikten voor de uitvoering van een contract met u. 

Intrekken van toestemming op ieder willekeurig moment 

Waar wij ons beroepen op toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij wellicht niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u hierover informeren als dat het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.